Menors

Els centres de protecció de menors formen espais d’atenció integral, garantint recursos professionals i materials adequats i relacions afectives que s’inspiren en les d’una família normalitzada.

L’acolliment constitueix una alternativa vàlida per als menors que els sigui més beneficiós per les seves condicions personals i per les seves circumstàncies socials. El principal objectiu d’aquests recursos és garantir als menors una vida de seguretat, integració sociolaboral i aprenentatge en un context normalitzat i estable.

Des de l’any 2007, SAMU atén menors en protecció, i ofereix diversos centres d’atenció específica.