Avís legal

Dades identificatives

El titular d’aquest lloc web és SAMU S.A., amb domicili a Avda. Américo Vespucio, s/n Ed. Cartuja, Bloque E Locales 7,8, 9 41092 Sevilla, i CIF A-41461781. Per a més informació, pot contactar-nos a través del número de telèfon 954 46 10 10.

Condicions d’ús

L’USUARI es compromet a fer un bon ús dels continguts i serveis de www.samu.es, que mai no es podran utilitzar per a activitats il·lícites o que puguin ser contràries a l’ordre públic, la defensa nacional o la salut pública.

Qualsevol utilització per part de l’USUARI dels continguts i serveis haurà de respectar els principis que indica el paràgraf anterior.

L’USUARI està expressament autoritzat per visualitzar tota la informació que conté el lloc web, així com per efectuar-ne reproduccions privades en els seus sistemes informàtics, sempre que aquests continguts siguin per al seu ús exclusiu i no es cedeixin a tercers posteriorment.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial que contenen les pàgines web de www.samu.es, el seu disseny gràfic i codis informàtics, així com els noms comercials, marques i signes distintius són titularitat de SAMU, tret que s’hi indiqui que pertanyen a un altre titular. Qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts que no hagi estat expressament autoritzada pels seus titulars, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la llei.

SAMU podrà exercir totes les accions administratives, civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’USUARI.

Exclusió de garanties i responsabilitats

L’accés i la utilització de les pàgines de www.samu.es es farà sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’USUARI.

SAMU S.A. no es responsabilitza de l’exactitud, veracitat i vigència de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i els continguts de la qual pertanyin a fonts d’informació de tercers aliens a aquesta. Sobre aquest tema, SAMU només respondrà dels serveis propis i continguts que origini directament i identificats amb el seu copyright com una marca o propietat intel·lectual o industrial de SAMU.

Traducció a l’anglès

Tota la informació i documentació disponible en la versió en anglès d’aquesta pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en anglès i el de la versió original en espanyol prevaldrà el d’aquesta última.

Protecció de dades personals

A SAMU S.A. tenim cura de vostè. Per aquest motiu, SAMU garanteix la seguretat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal que ens faciliti com a USUARI de www.samu.es, complint amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

La recollida i tractament de les dades personals té com a única finalitat, tret que s’indiqui una altra cosa en els formularis del lloc web on es sol·licitin les dades de l’USUARI, la gestió de la informació subministrada en les consultes, contractacions de productes o serveis, sol·licituds d’ocupació que l’USUARI faci a SAMU a través del lloc web, controlar el compliment de les condicions d’ús del lloc web i complir amb les nostres obligacions legals.

Les dades que se sol·licitin a l’USUARI en els formularis del lloc web tindran caràcter obligatori, tret que s’indiqui el contrari en el formulari corresponent. Si l’USUARI no facilita les dades sol·licitades amb caràcter obligatori, SAMU, no podrà tramitar el formulari de què es tracti.

Les dades obtingudes estan subjectes a les mesures de seguretat i política de privacitat aprovades per SAMU d’acord amb la normativa vigent en cada moment.

En cas que en la sol·licitud s’hagin d’incloure dades de caràcter personal, sobre persones físiques diferents de la que l’efectua, l’usuari, amb caràcter previ a la seva inclusió, haurà d’informar-los del contingut d’aquesta clàusula, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679).

Segons el que disposa aquest Reglament General de Protecció de Dades, podrà exercir en tot moment els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat de les seves dades personals, adreçant un escrit a l’adreça més amunt indicada de SAMU S.A., enviant adjunta una còpia del seu DNI o passaport, pels mitjans que preveu el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.