Rexistro de actividades de SAMU

a) Base xurídica RGPD: 6.1.a) o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos personais para un ou máis fins específicos.

RGPD: 6.1.b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte, ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Regulamento Xeral de Protección de Datos.

b) Fins do tratamento Inscrición na bolsa de traballo de SAMU.

Envío de información institucional // promocional // comercial // oferta de emprego.

Xestión de convenios de colaboración.

c) Colectivo Persoas que ceden os seus datos para ingresar na bolsa de emprego de SAMU.
c) Categorías de datos Nome e apelidos, DNI/NIF/Documento identificativo, enderezo, teléfono, correo electrónico.

Datos profesionais, categoría profesional e outros datos de formación.

Experiencia.

Currículo.

d) Categoría destinatarios Todas as categorías de datos almacenaranse no ficheiro de SAMU, durante o tempo establecido.

Os datos personais dos solicitantes que pasen a ser traballadores serán comunicados á xestoría, Seguridade Social, Axencia Tributaria, entidades financeiras, e aquela que por lei for necesario comunicar.

e) Transf. Internacional Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
f) Prazo supresión Os datos personais dos solicitantes manteranse no sistema de xeito indefinido mentres o interesado non solicite a súa supresión.

No caso que o solicitante pase a ser traballador, os datos serán dados de baixa neste ficheiro e pasaran ao ficheiro de recursos humanos.

g) Medidas de seguranza As medidas de seguranza implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguranza) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo cal se regula o Esquema Nacional de Seguranza no eido da Administración Electrónica, e que se describen nos documentos que forman a Política de protección de datos e seguridade da información de SAMU.
h) Entidade responsábel Servizo de Asistencia Médica de Urxencias, SA (SAMU).
a) Base xurídica RGPD: 6.1.b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Regulamento Xeral de Protección de Datos.

b) Fins do tratamento Inscrición en bolsa de traballo de SAMU.

Envío de información institucional // promocional // comercial // oferta de emprego.

Xestión de convenios de colaboración.

c) Colectivo Traballadores de SAMU que inclúen os seus datos na bolsa de emprego de SAMU para se promoveren.
d) Categorías de datos Datos de contacto: nome e apelidos, DNI/NIF/Documento identificativo, enderezo, teléfono, correo electrónico.

Datos profesionais: categoría profesional, e outros datos de formación, data de incorporación a SAMU, posto que ocupa en SAMU.

e) Categoría destinatarios Todas as categorías de datos almacenaranse na web de SAMU mentre se manteña a relación contractual.
f) Transf. Internacional Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
g) Prazo de supresión Os datos personais dos solicitantes manteranse no sistema de xeito indefinido mentres o interesado non solicite a súa supresión, ou non se extinga a relación contractual. Unha vez extinguida esta, os datos almacenaranse durante o tempo establecido por lei.
i) Medidas de seguranza As medidas de seguranza implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguranza) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo cal se regula o Esquema Nacional de Seguranza no eido da Administración Electrónica e que se describen nos documentos que forman a Política de protección de datos e seguridade da información de SAMU.
j) Entidade responsábel Servizo de Asistencia Médica de Urxencias, SA (SAMU).
a) Base xurídica RGPD: 6.1.a) O interesado deu o consentimento para o tratamento dos seus datos personais para un ou máis fins específicos.

RGPD: 6.1.b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Regulamento Xeral de Protección de Datos.

b) Fins do tratamento Inscrición de cursos en liña.

Envío de información institucional // promocional // comercial // oferta de emprego.

c) Colectivo Persoas que acceden á nosa web interesadas polos cursos que nela se ofertan.
d) Categorías de datos Datos de contacto: nome e apelidos, DNI/NIF/Documento identificativo, enderezo, teléfono, correo electrónico.

Datos da empresa.

Datos bancarios: tarxeta e conta bancaria.

e) Categoría destinatarios Todas as categorías de datos almacenaranse nun ficheiro.

Os datos personais dos alumnos serán notificados á Axencia Tributaria, entidades financeiras, administracións públicas interesadas, e aquela que por lei for necesario comunicar.

f) Transf. Internacional Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
g) Prazo de supresión Os datos personais dos solicitantes manteranse no sistema de xeito indefinido mentres o interesado non solicite a supresión.
i) Medidas de seguranza As medidas de seguranza implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguranza) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo cal se regula o Esquema Nacional de Seguranza no eido da Administración Electrónica e que se describen nos documentos que forman a Política de protección de datos e seguridade da información de SAMU.
j) Entidade responsábel Servizo de Asistencia Médica de Urxencias, SA (SAMU).
a) Base xurídica RGPD: 6.1.a) O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos personais para un ou máis fins específicos.

RGPD: 6.1.b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no cal o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Regulamento Xeral de Protección de Datos.

b) Fins do tratamento Información de cursos da escola SAMU.

Envío de información institucional // promocional // comercial // ofertas de emprego.

Xestión de convenios de colaboración.

c) Colectivo Traballadores de SAMU que inclúen os seus datos na bolsa de emprego de SAMU para se promoveren.
d) Categorías de datos Datos de contacto: nome e apelidos, teléfono, correo electrónico.

Datos profesionais: categoría profesional.

e) Categoría destinatarios Todas as categorías de datos almacenaranse nun ficheiro, durante o tempo establecido.
f) Transf. Internacional Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
g) Prazo de supresión Os datos personais dos solicitantes manteranse no sistema de xeito indefinido mentres o interesado non solicite a supresión, ou non se extinga a relación contractual. Unha vez extinguida esta, os datos almacenaranse durante o tempo establecido por lei.
i) Medidas de seguranza As medidas de seguranza implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguranza) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo cal se regula o Esquema Nacional de Seguranza no eido da Administración Electrónica e que se describen nos documentos que forman a política de protección de datos e seguranza da información de SAMU.
j) Entidade responsábel Servizo de Asistencia Médica de Urxencias, SA (SAMU).
a) Base xurídica RGPD: 6.1.a) O interesado deu o consentimento para o tratamento dos seus datos personais para un ou máis fins específicos.

RGPD: 6.1.b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no cal o interesado é parte, ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Regulamento Xeral de Protección de Datos.

b) Fins do tratamento Preinscrición en cursos presenciais.

Envío de información institucional // promocional // comercial // oferta de emprego.

c) Colectivo Persoas que acceden á nosa web interesadas nos cursos que se ofertan dende a escola de SAMU de xeito presencial.
d) Categorías de datos Datos de contacto: nome e apelidos, DNI/NIF/Documento identificativo, enderezo, teléfono, correo electrónico.

Datos da empresa.

e) Categoría destinatarios Todas as categorías de datos almacenaranse no ficheiro de SAMU, durante tempo establecido.

Os preinscritos que pasen a ser inscritos, serán tratados como alumnos, e os seus datos trataranse como os descritos en compras.

f) Transf. Internacional Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
g) Prazo de supresión Os datos personais dos solicitantes manteranse no sistema de xeito indefinido mentres o interesado non solicite a supresión.
i) Medidas de seguranza As medidas de seguranza implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguranza) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo cal se regula o Esquema Nacional de Seguranza no eido da Administración Electrónica e que se describen nos documentos que forman a Política de protección de datos e seguridade da información de SAMU.
j) Entidade responsábel Servizo de Asistencia Médica de Urxencias, SA (SAMU).
a) Base xurídica RGPD: 6.1.a) O interesado deu o consentimento para o tratamento dos seus datos personais para un ou máis fins específicos.

RGPD: 6.1.b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no cal o interesado é parte, ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Regulamento Xeral de Protección de Datos.

b) Fins do tratamento Inscrición en congresos.

Envío de información institucional // promocional // comercial // oferta de emprego.

c) Colectivo Persoas que acceden á nosa web interesadas nos congresos que en SAMU se organizan.
d) Categorías de datos Datos de contacto: nome e apelidos, DNI/NIF/Documento identificativo, enderezo, teléfono, correo electrónico.

Datos bancarios: conta bancaria, tarxeta de crédito.

e) Categoría destinatarios Todas as categorías de datos almacenaranse nun ficheiro XXXXX.

Os datos personais dos interesados notificaranse á Axencia Tributaria, entidades financeiras, Administracións Públicas interesadas, e á aquela que por lei for necesario comunicar.

f) Transf. Internacional Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
g) Prazo de supresión Os datos personais dos solicitantes manteranse no sistema de xeito indefinido mentres o interesado non solicite a supresión.
i) Medidas de seguranza As medidas de seguranza implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguranza) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo cal se regula o Esquema Nacional de Seguranza no eido da Administración Electrónica e que se describen nos documentos que forman a política de protección de datos e seguranza da información de SAMU.
j) Entidade responsábel Servizo de Asistencia Médica de Urxencias, SA (SAMU).
a) Base xurídica RGPD: 6.1.a) O interesado deu o consentimento para o tratamento dos seus datos personais para un ou máis fins específicos.

RGPD: 6.1.b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no cal o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.

Regulamento Xeral de Protección de Datos.

b) Fins do tratamento Petición de cita.
c) Colectivo Persoas que requiren algún dos tratamentos outorgados por SAMU WELLNESS.
d) Categorías de datos Datos de contacto: nome e apellidos, correo electrónico.

Motivo da cita.

e) Categoría destinatarios Todas as categorías de datos almacenaranse no ficheiro de SAMU, durante o tempo establecido.
f) Transf. Internacional Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
g) Prazo de supresión Os datos personais dos solicitantes manteranse no sistema de xeito indefinido mentres o interesado non solicite a supresión.
i) Medidas de seguranza As medidas de seguranza implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguranza) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo cal se regula o Esquema Nacional de Seguranza no eido da Administración Electrónica e que se describen nos documentos que forman a política de protección de datos e seguranza da información de SAMU.
j) Entidade responsábel Servizo de Asistencia Médica de Urxencias, SA (SAMU).